Kalo tek përmbajtja ↓

Proçesi i Aplikimit

  Aplikimet për 2021-2023 janë HAPUR deri në datë 15 JANAR 2021!

Proçesi i Aplikimit në UWC Albania

Të drejtat e studimit për në UWC jepen pas një proçesi përzgjedhës me disa faza. Aplikimi që ju do të dorëzoni do të vlerësohet nga nje panel i përbërë nga anëtarë të Komitetit Kombëtar të UWC Albania, ish-studentë të huaj dhe shqiptarë të UWC-së dhe bashkëpunëtorë ndërkombëtarë të UWC-së. Proçesi i aplikimit për të drejtat e studimit 2021-2023 përfshin tre faza:

 1. Formulari i aplikimit dhe dokumentat plotësuese duhet të dorëzohen deri më 15 Janar​​ 2021. Vetëm aplikimet e plota nga kandidatë që i plotësojnë kriteret e aplikimit do të pranohen. Aplikuesit do të njoftohen nëpërmjet e-mailit në dy javët në vazhdim nëse aplikimi është i paplotë ose i pavlefshëm.
 2. Aplikimet do të vlerësohen nga një panel ish-studentësh shqiptarë të UWC-së. Të gjithë aplikantët që kanë dorëzuar formularin online të plotë do të intervistohen nga ish-studentë të UWC-së nëpërmjet Skype-it, Whatsapp-it ose telefonit gjatë dy fundjavave në Shkurt të 2021. Kandidatëve do t'u komunikohet data dhe ora e intervistës dhe mund të zgjedhin metodën e komunikimit.
 3. Kandidatët e përzgjedhur do të lajmërohen për të dërguar disa dokumente shtesë dhe do të ftohen për një fundjavë përzgjedhjesh rreth Marsit të 2021. Kjo fazë mund te zhvillohet online prej situatës së pandemisë.

Vini re: Aplikantët që nuk përzgjidhen për të marrë pjesë në aktivitetet përzgjedhëse të fazës së fundit do të njoftohen nëpërmjet e-mailit. Ky vendim do të jetë përfundimtar dhe për shkak të volumit të aplikimeve, arsyet e mospërzgjedhjes nuk do mund t'i jepen në mënyrë individuale çdo aplikanti.

Formulari i Aplikimit

Aplikimet për në UWC Albania mund të bëhen në mënyrë elektronike duke nisur nga 20 Nëntor 2020 . Formulari i aplikimit mund të gjendet në këtë faqe: https://apply.uwc.org. Fillo duke krijuar nje konto te re duke shtypur butonin "Register" ne te djathte. Formulari duhet të plotësohet dhe të dërgohet elektronikisht deri në 15 Janar 2021. Vetëm aplikimet e plota që përmbajnë dokumentat e mëposhtme do të pranohen dhe vlëresohen. 

Paketa e aplikimit duhet të përfshijë:

 1. Formularin e aplikimit të plotësuar në anglisht
 2. Një kopje të pashaportës ose kartës së identitetit (nëse keni më shumë se një pashaportë, ju lutemi të na i dërgoni të gjitha)
 3. Dëftesa e vitit të mëparshëm shkollor
 4. Diploma e mbylljes së ciklit 9-vjeçar
 5. Çertifikata të marra nga aktivitete jashtëshkollore. 
 6. Letra e rekomandimit. Ju lutemi të përfshini nje prej opsioneve me poshte:
 • Një rekomandim nga drejtori/drejtoresha e shkollës ose mësuesi/mësuesja kujdestar(e). Nxënësit e klasës së 10-të mund ta marrin rekomandimin nga mësuesit e klasës së 9-të duke marrë parasysh ndërrimin e shkollës që sapo ka filluar.  
 • OSE
 • Nje rekomandim nga mbikëqyrësi ose mbikëqyrësja e një prej aktiviteteve tuaja jashtëshkollore
 • Rekomandimet nga familja apo shoqëria nuk do të pranohen.